Místo a způsob jak získat příslušné informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

 

Obec Tři Studně zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 1. na úřední desce - před Obecní úřadem, Tři Studně 25
 2. na internetové úřední desce na adrese: www.tristudne.cz
 3. informace lze dále získat v kanceláři Obecního úřadu Tři Studně v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 1. osobně na Obecním úřadě Tři Studně v úředních dnech a v úředních hodinách.
 2. telefonicky:  566 619 268

Písemně

 1. na adrese: Obecní úřad Tři Studně, Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Elektronicky

 1. e-mail: obec.tristudne@tiscali.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
 2. datovou schránkou: 8xnaq7c 

 

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění  souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o  daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění