.. na sekci se pracuje, bude postupně doplněna

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1. Název: Obec Tři Studně
 • 2. Důvod a způsob založení

  Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (§1 a § 2 tohoto zákona)
  Obec Tři Studně vznikla na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právnická osoba, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Podle současné platné právní úpravy, kterou je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů (tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce) a veřejnoprávní korporací (má vlastní majetek). Své záležitosti spravuje samostatně (rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem). Obec Tři Studně vykonává státní správu, jejíž výkon mu byl zákonem svěřen, jako svou přenesenou působnost. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a také opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 128/2000 Sb.

 • 3. Organizační struktura

  Starosta obce

  Místostarosta obce

  Zastupitelstvo obce - 5 členů.

  Rada obce není zřízena

  Žádné odbory, oddělení obecního úřadu ani příspěvkové organizace nejsou zřízeny

 • 4. Kontaktní spojení