Obec Tři Studně

obec v samém srdci Vysočiny

Telefon: +420 566 619 268
www.tristudne.cz
MENU

Provoz na sběrném dvoře

Středa:      15:00 - 17:00

Pátek:        15:00 - 17:00

Neděle:      14:00 - 16:00

 

SBĚRNÝ DVŮR - POPLATKY

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou stanoveny tyto poplatky:

  • za rekreační objekt *                                               800 Kč ročně

  • za fyzickou osobu**                                                350 Kč ročně

* fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášeno k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu, nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně.

** fyzická osoba,

  1. která má v obci trvalý pobyt;

  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů;

  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně na dobu delší 3 měsíců;

  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

 

PLATBA:

Poplatky je možné zaplatit v hotovosti v budově Obecního úřadu Tři Studně nebo bezhotovostně na bankovní účet:

35723751/0100, variabilní symbol: 1340xxxx (číslo popisné nebo číslo evidenční).   

Například:

Adam Novák

Tři Studně č. p. 156

Bankovní účet: 35723751/0100

Variabilní symbol: 1340156

 

SPLATNOST POPLATKŮ:

Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 (za fyzickou osobu) je splatný jednorázově do 31. březnapříslušného kalendářního roku. Domácnosti o 5 a více členech mohou poplatek zaplatit ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku.

Poplatek pro poplatníka dle čl. 20 odst. 2 (rekreační objekt) je splatný jednorázově do 31. červencepříslušného kalendářního roku.