Provoz na sběrném dvoře

Středa:      15:00 - 17:00

Pátek:        15:00 - 17:00

Neděle:      14:00 - 16:00

 

SBĚRNÝ DVŮR - POPLATKY

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou stanoveny tyto poplatky:

  • za rekreační objekt *                                               550 Kč ročně

  • za fyzickou osobu**                                                550 Kč ročně

* fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášeno k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu, nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně.

** fyzická osoba přihlášená v obci.

 

PLATBA:

Poplatky je možné zaplatit v hotovosti v budově Obecního úřadu Tři Studně nebo bezhotovostně na bankovní účet:

35723751/0100, variabilní symbol: 1340xxxx (číslo popisné nebo číslo evidenční).   

Například:

Adam Novák

Tři Studně č. p. 156

Bankovní účet: 35723751/0100

Variabilní symbol: 1340156

 

SPLATNOST POPLATKŮ:

Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm.a), (za fyzickou osobu) je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku.

Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1  písm. b), (stavba k individuální rekreaci) je splatný jednorázově do 30. března příslušného kalendářního roku.